ครูบ้านนอกสัญจร รุ่น 3

๑๑  ข้อมูลชุมชนมอแกนพื้นที่บ้านเกาะช้าง  ๑๑

 

                สภาพชุมชนเล็ก ๆ ประกอบรวมกันหลายหลังจนกลายเป็นหมู่บ้านบนเกาะที่เรียกขานนามกันโดยทั่วกัน " เกาะช้าง" มีประชากรอยู่กระจายกันตามพื้นที่ของเกาะตั้งอยู่ในพื้นที่การปกครองของ  ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง มีประชากรชาวไทยประมาณ 180  คน    ( 80  ครัวเรือน )   ประชากรชาวพม่าประมาณ  150  คน  (50  ครัวเรือน)  ประชากรชาวมอแกน  ประมาณ  100  คน  (  31  ครัวเรือน  )  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ โรงเรียน  สวนมะม่วงหิมพานต์  สวนสะตอ  สวนยางพาราและสวนมะพร้าว  

  ลักษณะพื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา  มีพื้นที่ที่เป็นชายหากอยู่ 3 แห่งด้วยกันคือ  อ่าวใหญ่  อ่าวเล็ก  อ่าวเสียด  ส่วนพื้นที่ที่เป็นป่าชายเลน  จะอยู่ตลอดแนวทางด้านทิศตะวันออกของเกาะ  ส่วนลักษณะดินของเกาะจะเหมาะกับการปลูกพืชสวนจำพวก  มะม่วงหิมพานต์  ยาง  สะตอ  และมะพร้าว  จึงทำให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

           อาชีพหลักของชุมชน  คือ อาชีพการเกษตร  และ การทำประมง  สำหรับชาวมอแกน และ อาชีพรับจ้างทั่วไปสำหรับชาวพม่า  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชันภูเขาและมีอ่าวหลาย ๆ อ่าว  มีทะเลด้านที่เป็นป่าชายเลนและป่าโกงกาง  อีกด้านมีชายหาดที่ทอดตัวยาวประมาณ  1  กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกของเกาะ  ประชาชนชาวไทยและพม่านับถือศาสนาพุทธ ประชาชนชาวมอแกนนับถือศาสนาคริสต์  มีประเพณี  /  ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างชาวไทย  พม่า และ มอแกน  งานประจำปีที่รู้จักกันคืองานปีใหม่และงานรวมน้ำใจชาวเกาะช้าง

การเดินทาง    ในการเดินทางไปมายังเกาะช้างสามารถเดินทางได้โดยทางเรือโดยสารจะมีเรือโดยสารออกวันละ  2  เที่ยวสามารถเดินทางได้เที่ยวแรก  9  โมงเช้า เที่ยวที่สองประมาณบ่าย  2  และอีกทางคือสามารถที่จะเหมาเรือชาวประมงจากปากน้ำระนอง  ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง  40  นาที

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เกาะสินไห                ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เกาะจาก                ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เกาะย่างเชือก

ทิศใต้ ติดต่อกับ เกาะพยาม

พัฒนาการและความเป็นมาของชุมชนมอแกนบ้านเกาะช้าง ชุมชนมอแกนเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานมายาวนานแถบทะเลอันดามันมีการเดินทางเปลี่ยนสถานที่อาศัยอยู่ตลอดในสมัยอดีต  และในเกาะช้างแรกเริ่มชุมชนมอแกนทั้งหมดทั้งจากเกาะเหลาปัจจุบัน  และชุมชนมอแกนบ้านเกาะช้างในปัจจุบันได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ  เกาะช้างด้วยกันทั้งหมดในระยะแรกแต่โดยทางสังคมของมอแกนการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องปกติหากเจอสถานที่หรือว่าโดนชักชวนก็จะไปอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแต่กรณีที่สำคัญเนื่องจากโดนไล่ที่จากนายทุนจนชาวมอแกนได้ทิ้งชุมชนบริเวณเกาะช้างทั้งหมดไปอยู่ยังเกาะเหลา 

หลังจากที่ชุมชนมอแกนทั้งหมดได้ย้ายถิ่นมาอาศัยอยู่ ณ บ้านเกาะเหลานอกก็เกิดสึนามิและได้มีองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปช่วยเหลือและทางองค์กรของคริสตจักรเองก็เข้าไปช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัย  ประกอบกับบ้านเกาะเหลานอกได้มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกับนายทุนที่อ้างกรรมสิทธิเหนือที่ดินส่วนหนึ่งทางคริสตจักรก็ได้ไปซื้อที่ดินเพื่อทำการสร้างบ้านให้ชาวมอแกนอาศัยอยู่บนเกาะช้างและทำการเผยแพร่ศาสนาควบคู่กันไป

หลังจากนั้นชาวมอแกนก็แยกออกเป็น  2  กลุ่ม  โดยกลุ่มที่ยังไม่ยอมย้ายออกจากพื้นที่เกาะเหลานอก  และอีกกลุ่มคือชุมชนชาวมอแกนที่อยู่    เกาะช้างปัจจุบัน   ๑๑   ข้อมูลโรงเรียนบ้านเกาะช้าง  ๑๑ 

โรงเรียนบ้านเกาะช้าง  ตั้งอยู่ที่ 1/68 หมู่ที่  2  ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ปัจจุบันโรงเรียนมี นักเรียน   ในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด  53  คน นักเรียนชาย 25  คน นักเรียนหญิง 28  คน-    ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  33  คน-     ระดับประถมศึกษา          จำนวน  20  คน

ประวัติโรงเรียนบ้านเกาะช้าง

 โรงเรียนบ้านเกาะช้าง  ตั้งอยู่ที่ 1/68 หมู่ที่  2  ตำบลเกาะพยาม  อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง                ชาวบ้านเกาะช้างได้พร้อมใจกัน  โดยนัดหมายประชุมกันที่บ้านนายน้อย  สระทองแพร  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518   ในการประชุมครั้งนี้พระภิกษุอำนาจ  และนายพุ่ม  บัวสมุย  เป็นประธาน  ที่ประชุมมีมติดังนี้1.        นายชาญ  สุดยอด  บริจาคที่ดิน  16  ไร่2.        สร้างตัวอาคารเรียน  ยาว  16  เมตร  กว้าง  6  เมตร3.        ชาวบ้านสละแรงงานและทุนทรัพย์4.        นัดหมายให้มีการก่อสร้างทุกวันพระ  8  ค่ำ  และ  15  ค่ำ

ชาวบ้านและครูโรงเรียนบ้านเกาะเหลา  ได้มาช่วยทำจนสำเร็จ  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2519  โดยมีผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือนายปัญญา  ช่วยทุกข์  และปัจจุบันมีนายเสฐียร  จันทะมูล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  คนที่  20  ของโรงเรียนบ้านเกาะช้าง

 

 

 

กำหนดการ ( ฉบับคร่าว ๆ  ) เพื่อรอการประสานงานในพื้นที่

รุ่นนี้รับจำนวนจำกัด สำหรับ 30 ท่านเเรก ที่ยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนเท่านั้น

วันที่ 17  กรกฏาคม. 51
ช่วงเช้า
ทีมงาน  ออกไปรับคณะครูบ้านนอกสัญจร  ที่ บขส. ระนอง   แวะรับประทานอาหารที่ตลาดเช้า 
ปฐมนิเทศ  ดูแนะนำองค์กร   สำนักงานระนอง   และ เครือข่ายทำงานในพื้นที่   เตรียมความพร้อม  การเดินทางเข้าพื้นที
รับประทานอาหารเที่ยง
ช่วงบ่าย
เดินทางเข้าพื้นที่  เกาะช้าง โดยทางเรือ   ถึง โรงเรียนบ้านเกาะช้าง แยกย้ายเข้าที่พัก   เราจะพักกันที่โรงเรียน
ช่วงค่ำ
กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน  / เวทีพบ ผอ. โรงเรียน    /  ผู้นำหมู่บ้าน
จากนั้นสรุปงานประจำวัน เตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมวันพรุ่งนี้ 

วันที่ 18  กรกฎาคม. 51
ช่วงเช้า
ทำกิจกรรมการเรียนการสอน ที่โรงเรียน 
พักเที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน  (  ขนม  น้ำหวาน  ผลไม้  ไอศกรีม .. กำลังหาเจ้าภาพ  )
ช่วงบ่าย
ทำกิจกรรมกับการเรียนการสอนต่อ จากช่วงเช้า
ช่วงค่ำ
กิจกรรมรอบกองไฟ  สันทนาการ  เกมเพลง  ร่วมกับเด็ก  ๆ   ที่โรงเรียน
จากนั้นสรุปงานประจำวัน  ชี้แจงกำหนดการ ในวันพรุ่งนี้ 

วันที่ 19 กรกฎาคม. 51
ช่วงเช้า
เดินทางไปที่หมู่บ้านมอแกน  อยู่บริเวณด้านหน้าของเกาะช้าง  
จากนั้นจะมีกิจกรรมเรียนรู้ วิถีชีวิตชุมชน ของพี่น้องมอแกน  ( วางอวน  หาหอย  )   วันนี่เราจะอยู่ที่หมู่บ้านมอแกนทั้งวัน  ช่วงเย็นเดินทางกลับมาที่โรงเรียน
ช่วงค่ำ
เราจะมีกิจกรรมรอบกองไฟ  คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะอยู่กับเด็ก ๆ   เราจะมีกิจกรรมสันทนาการเกม เพลง และ ร่ำลา  เด็ก ๆ  กัน
จากนั้นเราจะสรุปกิจกรรมทั้งหมด   ที่มาทำร่วมกันในครั้งนี้

วันที่ 20  กรกฎาคม 51
ออกเดินทางไปเกาะสอง เพื่อนมัสการพระ  และ ชมบรรยากาศ  ของประเทศเพื่อนบ้าน (  ฝั่งพม่า ) 
ช่วงเย็น ส่งคณะครูบ้านนอก ที่ท่ารถ บขส. ระนอง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

                  

สิ่งที่ทุกคนต้องเตรียมมาครั้งนี้ เพื่อเดินทางไป เกาะสอง (  ฝั่งพม่า )

1.        รูปถ่าย 1   นิ้ว  จำนวน 4 รูป

2.        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ

@ สำหรับผู้ที่เดินทางมาร่วมงานครั้งนี้ รบกวนจองตั๋วเดินทางไปกลับ ล่วงหน้าด้วยนะครับ เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว  @

เรื่องการ ลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนผ่าน ธนาคาร
ชื่อบัญชี "โครงการครูอาสา" ธ.กรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย
เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน
2,000  บาท
สำหรับค่าอาหาร   ค่าเดินทางไป - กลับ  เข้าพื้นที่โรงเรียนเกาะช้าง  เดินทางไปหมู่บ้าน  ค่าประสานงาน  อุปกรณ์ อื่น ๆ    เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ )
เมื่อลงทะเบียนผ่านธนาคารแล้ว กรุณาโทรฯ
กลับเพื่อแจ้งเลขที่ที่โอนเงินพร้อมกับเก็บใบสลิปไว้เพื่อนำมาให้ในวันที่มาร่วมงาน

 เรื่องการเตรียมความพร้อมและเรื่องอื่นๆ
+  ถุงนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ  ที่พักเราจะพักที่โรงเรียนเกาะช้าง (แยกชาย  แยกหญิง )
+  ร่ม หรือ เสื้อกันฝน
+  ยากันยุง  ( สำคัญมาก )
+  ยารักษาโรคประจำตัว ( ถ้ามี )
+  ถุงนอน ไฟฉาย รองเท้าแตะ
+  เสื้อผ้าส่วนตัว เตรียมมาเท่าที่จำเป็นเพราะเป็นช่วงหน้าฝน
เตรียมผ้าถุง  ผ้าขะม้า  หรือ ชุดสำหรับอาบน้ำ และ เล่นน้ำทะเล
+  ส่วนเรื่องอาหาร เราจะแบ่งกลุ่มกันทำอาหารทุกมื้อ
+  ของอุปกรณ์กีฬา  เครื่องเขียน  ของเล่น  ของรางวัล   ขนม
สำหรับทำกิจกรรมต่าง กับชาวบ้าน และ เด็ก ๆ

การเดินทาง

โดยกิจกรรมนี้อาสาสมัครต้องเดินทางมาด้วยตัวเองและมาเจอกับเราที่ท่ารถ
บขส.ระนอง   เราจะมีทีมงานจากองค์กรออกไปรับ  พร้อมป้ายโครงการฯ ..
การเดินทาง  กทม. ระนอง   เดินทางโดยรถทัวร์

บริษัทขนส่ง 999 โทร.02- 4351199
•       ราคา  ป.1       420  บาท
•       Vip  24 ที่นั่ง 665   บาท
รถออกเวลา       20.00  น.   เที่ยวเดียวเท่านั้นค่ะ

บริษัทโชคอนันต์ทัวร์   โทร.02-4330723 , 02-4357429
•        ราคา  ป.1  38  ที่นั่ง         428   บาท    รถออกเวลา  09.00  น.
•       ราคา  ป.1  32  ที่นั่ง          500   บาท      รถออกเวลา        20.20  น.

บริษัทมิตรทัวร์   โทร.077-811150
•       ราคา  vip  32  ที่นั่ง  500  บาท                รถออกเวลา    21.00  น.
•       ราคา  ป.1  38  ที่นั่ง          428  บาท                รถออกเวลา    09.30  น.

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่..  คุณ จะเด็จ

โทร. 053-737412 ถึง 3 ต่อ 113

โทร. 08 - 71833705

E:Mail...jadadbannok@hotmail.com

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                           

 

http://www.bannok.com/volunteer/