สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี

ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี
ที่อยู่: 
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถ.เทศบาล3 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
จังหวัด: 
สระบุรี
เบอร์แฟกซ์: 
036-211911
เบอร์ติดต่อ: 
036-211911
ผู้ประสานงาน: 
คุณสุนิภา บรรพต เจ้าหน้าที่กาชาด

วัตถุประสงค์ 
ช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากจน  ตกทุกได้ยากในจังหวัดสระบุรี

งานอาสาสมัครที่มีอยู่: 
มอบถุงยังชีพให้กับคนยากจนและผู้ประสบภัยพิบัติทุกเดือน มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กยากจนหรือตามสถานสงเคราะห์ เรือนจำ มอบเครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม รับบริจาคเลือดโดยการออกหน่วยทุกอำเภอ รับบริจาคอวัยวะ
การรับอาสาสมัคร: 
รับ
ประเด็นการช่วยเหลือ: 
เด็กและเยาวชน
คนชรา / ผู้ยากไร้
การศึกษา / พัฒนาศักยภาพเยาวชน
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รับบริจาคเงิน สิ่งของ
รับบริจาคอวัยวะ / ร่างกาย
โลโก้: