ทักษะชีวิต (Life Skill)

         ความหมายที่เป็นสากลนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO 1994 : 1) ให้ความหมายของทักษะชีวิตว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนในบ้านเรา กรมอนามัย (2539 : 1) ได้ให้ความหมายของทักษะชีวิตว่า เป็นความสามารถอันประกอบด้วยความรู้ เจตคติ และทักษะในการจัดการกับปัญหารอบตัว ในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัว 

โดยสรุปทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกางเดินชีวิตที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่างๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม
 
      โดยธรรมชาติแล้วทักษะชีวิตจะมีความแตกต่างในแต่ละวัฒนธรรม แต่ในภาพรวมจะพบว่ามีทักษะชีวิตหลัก ( Core Life Skills ) อยู่ 10 ประการ ดังนี้ (WHO 1994 : 1)
1. การตัดสินใจ ( Decision making ) 
2. การแก้ปัญหา ( Problem solving )    
3. ความคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking )  
4. ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical thinking ) 
5. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ( Effective communication )
6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ( Interpersonal relationship skills )
7. ความตระหนักในตนเอง ( Self-awareness )
8. ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Empathy )
9. การจัดการกับอารมณ์ ( Coping with emotions )
10. การจัดการกับความเครียด ( Coping with Stress )
  
          ความสามารถที่เป็นทักษะชีวิต เป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์และฝึกฝนอบรมซึ่งเกิดขึ้นในวงจรของชีวิตประจำวันในสังคมโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนและผู้ใหญ่ในชุมชน ดังนั้นแหล่งที่มาของทักษะชีวิตของเยาวชนเท่าที่เคยมีมา อาจจำแนกเป็น 3 แหล่งใหญ่ คือ บ้านหรือครอบครัว , ชุมชนและโรงเรียน  การสอนทักษะชีวิตก็เหมือนกับทักษะโดยทั่วไปที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถพัฒนาและป้องกันโดยการวางรากฐานที่ดีตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนั่นเอง 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น