บ้านดินไทย

อาสาสร้างบ้านดิน ให้ “กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง เชียงใหม่” ( รุ่น ทำก้อนดิน)

30/01/2015 - 16:00
01/02/2015 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
0867702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
30
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

วันที่ 30  ม.ค. - 1 กุมภาพันธ์ 58

(  ไปเชียงใหม่กัน  )

อาสาสร้างบ้านดิน ให้  “กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง เชียงใหม่” ( รุ่น ทำก้อนดิน)

พัก กางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

เดินชมธรรมชาติกิ่วแม่ปาน + นมัสการพระธาตุ +น้ำตกวชิรธาร + นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง

    

ความเป็นมา ( ของโครงการ )

         ใน ช่วงที่ผ่านมา ทาง กลุ่มบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา )ได้รับการติดต่อ จาก กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง จ.เชียงใหม่  ซึ่งกลุ่มฟ้ากว้าง เป็นกลุ่มการศึกษาที่เปิดสอนในแนว วอลดอร์ฟ ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 4 

โดยได้ส่งเรื่อง ขอความช่วยเหลือ มาให้ช่วย ก่อสร้างบ้านดินเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ให้กับนักเรียน

โดยจดหมายมีรายละเอียดดังนี้


“                                                                                                                              กลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง เชียงใหม่

                                                                                                                               ต.ท่าศาลา  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

                                                                                                                               12   ธันวาคม   2557

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์สร้างบ้านดินเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์

เรียน ประธานมูลนิธิบ้านดินไทย

ด้วย  กลุ่มการศึกษาวอลดอร์ฟฟ้ากว้าง จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่  101 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  ได้เริ่มการก่อตั้งเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในแนวทางวอลดอร์ฟเป็น แห่งแรกในจ.เชียงใหม่  ซึ่งปัจจุบันได้มีการเรียนการสอน ระดับ เตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา ถึงประถม 4 โดยเจ้าของคือมูลนิธิฟ้ากว้าง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการเรื่องการจัดตั้งเป็นมูลนิธิโดยมีวัตถุ ประสงค์ดังนี้คือ

 1. 1. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการด้านการศึกษาตามแนวทางการศึกษาวอลดอร์ฟ
 2. 2. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นเงินทุนการศึกษา หรือเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่ครู นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวทางวอลดอร์ฟ
 3. 3. เพื่อดำเนินงานอื่นที่เป็นไปเพื่อการพัฒนาการศึกษาแนวทางวอลดอร์ฟ
 4. 4. เพื่อดำเนินการอันก่อสาธารณะประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 5. 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ทางกลุ่ม ผู้ปกครองนั้นมีความมุ่งหวังให้การศึกษาในแนวทางวอลดอร์ฟนั้นเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งในการที่จะปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานในระบบมูลนิธิ ซึ่งมิได้มุ่งหวังผลกำไร แต่หวังซึ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านการศึกษา โดยการศึกษาวอลดอร์ฟเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ สมดุลรอบด้านเหมาะสมกับวัย เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีวิจารณญาณรู้ว่าสิ่งใดดีงาม จริงด้วยตนเอง เป็นปัจเจกผู้มีความอิสระ สร้างสรรค์และรับผิดชอบ สามารถแปรความคิดความตั้งใจสู่การปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จ จากที่ผ่านมานั้นประสบผลสำเร็จมาแล้วในหลายๆประเทศและยังมีจำนวนโรงเรียนวอ ลดอร์ฟเพิ่มขึ้นในทุกๆปี

แต่เนื่องด้วยงบประมาณของทางกลุ่มในการเริ่มต้นการจัดตั้งมูลนิธินั้นมี จำนวนจำกัดและยังไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะขอความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตเมตตา เห็นความสำคัญของการศึกษาทางเลือกเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้ มีคุณภาพ ในการนี้ โรงเรียนกลุ่มการศึกษาวอลดอร์ฟฟ้ากว้าง จ.เชียงใหม่  โดยมูลนิธิฟ้ากว้าง จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างบ้านดินเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ให้กับนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ท่านได้ช่วยเหลือทางกลุ่มในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชราวรรณ  เพชรบุล )

ประธานมูลนิธิฟ้ากว้าง

   ดังนั้น  ในวันที่ 30 ม.ค. 58 ทางทีมงานจึงได้จัด รุ่นแรกไปช่วยสอนและช่วยทำก้อนดินให้กับทางกลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง 

และ พักผ่อนนอนที่ ดอยอินทนนท์   วันรุ่งขึ้น พักผ่อนบนดอยอินทนนท์ และกลับช่วงเย็น   สนใจ สมัครได้เลยครับ

 

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 30 มกราคม 58

18.00 น.  เดินทางออกจาก กทม.


วันที่ 31  มกราคม 58

06.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงใหม่

07.00 น. -  08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

08.00 น. -  09.00 น.  แนะนำตัวเก็บของเข้าที่พัก

09.00 น. -  10.00 น.  ชมสไลด์ภาคทฤษฎีการทำบ้านดิน

10.00 น. -  12.00 น.  ลงมือช่วยกันทำก้อนดิน

12.00 น. –  13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน

13.00 น. –  16.00 น.  ช่วยกันทำก้อนดินต่อ

16.00 น. -  17.00 น.  พักผ่อนที่ “น้ำพุร้อนสันกำแพง”

17.00 น. –  18.00 น. เดินทางไป ดอยอินทนนท์ ( พักกางเต็นท์)

18.00 น. –  19.00 น. ถึงที่พักช่วยกันกางเต็นท์

19.00 น. –  20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

20.00 น. –  21.00 น. กิจกรรมภาคกลางคืน

21.00 น.                 พักผ่อน


วันที่ 1 กุมภาพันธ์  58

05.30 น.-  06.00 น.  เดินทาง ชมทะเลหมอกยามเช้า จุดชมวิว

06.00 น.-  07.00 น.   ชมทะเลหมอกยอดดอยอินทนนท์

07.00 น.-  08.00 น.   รับประทานอาหาร เช้าที่กิ่วแม่ปาน

08.00 น. – 10.30 น.  เดินชมธรรมชาติที่ กิ่วแม่ปาน

10.30 น. -   11.00 น.  นมัสการ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ นภพลภูมิสิริ

11.30 น. –  12.00 น.  เดินทางกลับที่พัก (จุดกางเต็นท์)

12.00 น.  -  13.30 น.   เก็บเต็นท์ เตรียมตัวกลับ

12.30 น. –  13.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. –  14.00 น.   แวะน้ำตกวชิรธาร

14.00 น. –  15.00 น.  นมัสการพระธาตุศรีจอมทอง

15.00 น. –  24.00 น.   เดินทางกลับ กทม

หมายเหตุ  ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

  


สิ่งที่คาดว่าจะได้

1. ได้ทำบุญทำก้อนดินให้กับกลุ่มการศึกษาฟ้ากว้าง

2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน ทุกขั้นตอน

3. ได้พักผ่อน ที่ ดอยอินทนนท์


หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

จำนวนที่รับสมัคร 20 - 30 ท่าน

สวัสดิการ

 • เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 • รถตู้รับส่ง จาก กทม –  จ.เชียงใหม่
 • พักเต้นท์ (1  คืน )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • อาหาร (เช้า กลางวัน เย็น) วันที่ 31  ม.ค. 58 = 3 มื้อวันที่ 1 ก.พ 58 ( เช้า กลางวัน ) 2มื้อรวม 5  มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • ถุงนอนส่วนตัว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.com

  ใบสมัคร

หมายเหตุ นัดขึ้นรถ ที่หมอชิตเก่า ( 18.00 น.) ( ทางออก MRT ที่ 3 ฝั่งลานจอดรถ)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 19.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2390 บาท

เดินทางเองสมทบ 990 บาท

  

  

 

  

     

แผนที่ ขึ้นรถ ที่โลตัสรังสิต  เวลา 19.00-20.00 น.

แผนที่ ขึ้นรถ ที่หมอชิต  เวลา 18.00-19.00 น.

 

อาสาฟื้นฟูโรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านองค์สิต ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่)

23/10/2014 - 00:00
26/10/2014 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
0867702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
30
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

วันที่ 23  - 26 ตุลาคม 57

(ไป เที่ยวกาญ และทำความดีกัน )

อาสาฟื้นฟูโรงเรียน ให้น้อง โรงเรียนบ้านองค์สิต

ขากลับ แวะ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น + สะพานมอญ + อุทยานแห่งชาติเขาแหลม (ป้อมปี่)

( นอนเต็นท์ 2  คืน  โรงเรียน 1 คืน )

ณ อ.ศรีสวัสดิ์ –  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจบุรี

 

    

 

 

ความเป็นมา ( ของโครงการ )

                  ใน ปี 56-57 กลุ่มบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา )ได้จัดโครงการอาสาฟื้นฟูโรงเรียนให้น้อง โดยได้เข้าไปช่วยซ่อมแซม ทาสีอาคารเรียนและ ซ่อมแซม สนามเด็กเล่นให้กับ น้องๆๆในโรงเรียน ต่างๆๆ เช่น โรงเรียน โพธ์ราษฎรบำรุง จ.อยุธยา   โรงเรียนสอนดีประชารัฐอนุสรณ์ จ.อยุธยา   โรงเรียนวัดสำมะกัน  จ.อยุธยา      โรงเรียนบ้านหนองกลางพง จ.กาญจนบุรี  ฯลฯ   และหลังจาก ที่ได้ ทำกิจกรรมที่ผ่านมา ได้มี โรงเรียนหลายๆๆโรงเรียน ส่ง อีเมลย์ ขอความช่วยเหลือมา

                ดังนั้นในเดือน ตุลาคม 57 นี้ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทย จึงชวนอาสามาร่วมกัน ฟื้นฟูโรงเรียน บ้านองค์สิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  และพักผ่อนต่อที่  น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นและ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม  อ.สังขละกาญจนบุรี  (เดินทางด้วยรถตู้ )

 (กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมเป็นครอบครัวได้)

วันพฤหัสบดีที่ 23ต.ค. 57  ( วันปิยะมหาราช)


06.00 น. -07.00 น.   รวมตัวขึ้นรถตู้

07.00 น. -13.00 น.   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ รับประทานอาหารเช้า และกลางวัน ระหว่างทาง


13.00 น. -13.30 น.   ถึงโรงเรียนบ้านองค์สิต อ.กล่าวต้อนรับ

13.30 น. -14.00 น.   แบ่งงาน เตรียมพร้อมลุย

14.00 น. -16.00 น.   ทาสีสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมอาคาร

16.00 น. -18.00 น.   พักผ่อน

18.00 น. -19.30 น.   รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. -21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

 

 

วันศุกร์ที่ 24 ต.ค. 57

07.00 น. -08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -12.00 น.   สานงานต่อ

12.00 น. -13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. –15.00 น.   นั่งแพขนานยนต์ข้ามทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ ไป น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

15.00 น. -18.00 น.   พักผ่อนที่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น

18.00 น. -19.30 น.   รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. -21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

 

  


วันเสาร์ที่ 25 ต.ค. 57

07.00 น. -08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
08.00 น. -14.00 น.   เดินทางต่อไป สังขละบุรี  รับประทานอาหารกลางวันกลางทาง
14.00 น. –16.00 น.   นั่งเรือเที่ยวชมวิวอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน ชมโบสถ์กลางน้ำ วัดหลวงพ่ออุตมะ

16.00 น. -18.00 น.   เข้าที่พักผ่อน (กางเต็นที่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม หน่วยพิทักษ์ป่าป้อมปี่ )

18.00 น. -19.30 น.   รับประทานอาหารเย็น

19.30 น. -21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

 

 

วันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 57

08.00 น. -12.30 น.   เดินทาง กลับกาญจนบุรี

12.30 น. -13.30 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่น้ำตกไทยโยค
13.30 น. -15.0 น.   นั่งเรือชมธรรมชาติ น้ำตกไทยโยค
15.00 น. - 16.00 น.แวะซื้อของฝาก
16.00 น. - 19.00 น. เดินทางถึงกทมโดยปลอดภัย

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

 

  


สิ่งที่คาดว่าจะได้

1. ได้ทำบุญสร้าง ทาสีสนามเด็กเล่นกัน

2. ได้พักผ่อนที่น้ำตกห้วยแม่ขมิน

2. ได้สัมผัสธรรมชาติ ที่ สังขละบุรี (สะพานมอญ)

3. ได้เพื่อนใหม่ๆๆ

4  กิจกรรมนี้ สามารถมาเป็นครอบครัวได้ครับ

 

 

จำนวนที่รับสมัคร 30 ท่าน


สวัสดิการ

 • เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 • รถตู้รับส่ง จาก กทม – กาญจนบุรี
 • พักเต้นท์ ( 2  คืน ) โรงเรียน 1 คืน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • อาหาร   = 11 มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • ถุงนอนส่วนตัว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    yobaandin@hotmail.comใบสมัคร


หมายเหตุ

นัดขึ้นรถ ซอยรางน้ำ วันที่ 23 ต.ค. 57 เวลา ( 06.00  - 07.00 น.)

ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2850 บาท

เดินทางเองสมทบ 1500 บาท


เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

โลตัส รังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

อาสาสร้างห้องสมุดดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยารุ่น 6

20/09/2014 - 00:00
20/09/2014 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทยดอทคอม
เบอร์ติดต่อ: 
0867702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับสมัคร รุ่น 6

 

วันเสาร์ที่ 20  กันยายน .  57

 

อาสาสร้างห้องสมุดดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

(  รุ่นทำเฟอร์นิเจอร์ดิน  )

  

 

แนวคิดในการจัด

          จาก การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาปี 56 ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา)  ได้ทำโครงการอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทย   และได้สร้าง บ้านดินไปแล้วหลายหลัง  เช่น ศูนย์เด็กเล็กดินเพชรบุรี   ศูนย์เยาวชนดินฉะเชิงเทรา ฯลฯ และในปีนี้ทาง ทีมงานบ้านดินไทยได้สานงานต่อโดยการ ไปช่วยสร้างห้องสมุดดิน ให้น้องๆๆ โรงเรียน วัดสำมะกัน อ.นครหลวง  จ.อยุธยา  ( โดยทางทีมงานได้รับหนังสือ ขอจาก ผอ โรงเรียนวัดสำมะกันดังนี้)

หนังสือจากโรงเรียน

เรียน  ประธานชมรมอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทยเครือข่ายจิตอาสา

สิงที่ส่งมาด้วย     1. สภาพปัญหาและความเป็นมาของโรงเรียน จำนวน  1   ชุด

            ด้วยโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ในปีการศึกษา2556 นี้ มีนักเรียนจำนวน 65 คนซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติชาวเขมรและพม่า 10 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน รวม 85 คน โรงเรียนมี ครู 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คนนักการภารโรง 1 คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมฐานะทางครองครัวยากจนละครอบครัวหย่าร้างมากกว่า70 % ของนักเรียนทั้งหมดทำให้นักเรียนมีภาวะจิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดความเศร้าหมองไม่กล้าสู้โลกสังคมภายนอกและไม่กล้าแสดงออก ทางคณะครู   คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาสาสร้างบ้านดินให้โรงเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียน และขอกราบขอบพระคุณท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

  ในช่วงที่ผ่านมา ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ลงพื้นที่และไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบางส่วนไปแล้ว เช่นไปทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ฯลฯ     และในปีนี้ ทางศูนย์อาสาบ้านดินไทยจึงชวนเพื่ออาสาช่วยกันทำห้องสมุดดินให้กับโรงเรียน วัดสำมะกัน   โดย รับสมัครรุ่น 6 วันที่ 20  กันยายน  57  ไปช่วยกันทำเฟอร์นิเจอร์ดิน เก็บงาน

 

  


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 • 1.      ได้ทำบุญสร้างห้องสมุดดินให้เด็กๆๆ
 • 2.      ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
 • 3.      ได้เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ

 • .      มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
 • อาหารเที่ยง
 • วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
 • อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

 

วันเสาร์ที่ 20  กันยายน 57

 • 06.00 น. –  07.00 น.             ลงทะเบียน รวมตัวขึ้นรถ
 • 07.00 น. – 09.00 น.              เดินทางมากิจกรรม
 • 09.00 น. – 09.30 น.              ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย
 • 09.30 น. – 12.00 น.               เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน
 • 12.00 น. -  13.00 น.               รับประทานอาหารเที่ยง
 • 13.00 น. -  15.00 น.               เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน(ต่อ)
 • 15.30 น. -  16.00 น.               รวมตัวสรุปงาน
 • 16.00 น. – 18.30 น.                เดินทางกลับกทม โดย  สวัสดิภาพ

   (ใบสมัครกิจกรรม )

 

การขึ้นรถ

นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์  06.00 น. วันเสาร์ที่ 20  กันยายน 57

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่ yobaandin@hotmail.com

(สมทบค่าใช้จ่าย  ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน)
เดินทางเองสมทบ ท่านละ 440 บาท

 

 


หมายเหตุ

อาสาสร้างห้องสมุดดิน(สำมะกัน) รุ่น 1-4  (เคยเข้าร่วม ร.ร.วัดสำมะกันแล้ว)

กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมบอกว่าเคยเข้าร่วมสร้างห้องสมุดดินสำมะกันรุ่นไหน เพื่อ รับสิทธิ อาสาเก่า


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ

เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔     ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา

โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

 

  

 

  

  

  

  

รับสมัคร รุ่น 5 อาสาสร้างห้องสมุดดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ( รุ่นทาสีดิน )

31/07/2014 - 13:24
07/09/2014 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50 ท่าน
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

อาสาสร้างห้องสมุดดิน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
รับสมัคร รุ่น 5 (รุ่นทาสีดิน)
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 57

    

แนวคิดในการจัด
จาก การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาปี 56 ทางทีมงานบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา) ได้ทำโครงการอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทย และได้สร้าง บ้านดินไปแล้วหลายหลัง เช่น ศูนย์เด็กเล็กดินเพชรบุรี ศูนย์เยาวชนดินฉะเชิงเทรา ฯลฯ และในปีนี้ทาง ทีมงานบ้านดินไทยได้สานงานต่อโดยการ ไปช่วยสร้างห้องสมุดดิน ให้น้องๆๆ โรงเรียน วัดสำมะกัน อ.นครหลวง จ.อยุธยา ( โดยทางทีมงานได้รับหนังสือ ขอจาก ผอ โรงเรียนวัดสำมะกันดังนี้)

หนังสือจากโรงเรียน
เรียน ประธานชมรมอาสาสร้างบ้านดินให้ประเทศไทยเครือข่ายจิตอาสา
สิงที่ส่งมาด้วย 1. สภาพปัญหาและความเป็นมาของโรงเรียน จำนวน 1 ชุด

ด้วยโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในปีการศึกษา2556 นี้
มีนักเรียนจำนวน 65 คนซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติชาวเขมรและพม่า 10 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 คน
รวม 85 คน โรงเรียนมี ครู 3 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คนนักการภารโรง 1 คน

ผู้ ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมฐานะทางครอง ครัวยากจนและครอบครัวหย่าร้างมากกว่า70 % ของนักเรียนทั้งหมดทำให้นักเรียนมีภาวะจิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดความเศร้าหมอง ไม่กล้าสู้โลกสังคมภายนอกและไม่กล้าแสดงออก
ทาง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)ใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนอาสาสร้างบ้านดินให้ โรงเรียนและจัดกิจกรรมจิตอาสาให้แก่นักเรียน และขอกราบขอบพระคุณท่านมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ใน ช่วงที่ผ่านมา ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ลงพื้นที่และไปช่วยฟื้นฟูโรงเรียนบางส่วนไปแล้ว เช่นไปทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีรั้วโรงเรียน ฯลฯ
และ ในปีนี้ ทางศูนย์อาสาบ้านดินไทยจึงชวนเพื่ออาสาช่วยกันทำห้องสมุดดินให้กับโรงเรียน วัดสำมะกัน โดย รับสมัครรุ่น 5 วันที่ 7 กันยายน 57 ไปช่วยกันทาสีดิน เก็บงาน

  

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทำบุญสร้างห้องสมุดดินให้เด็กๆๆ
2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินเบื้องต้น
3. ได้เพื่อนใหม่ ที่แนวคิดเหมือนกัน

สวัสดิการ
มีรถรับส่ง กทม จุดทำกิจกรรม
อาหารเที่ยง
วิทยากรและพี่เลี้ยงดูแลตลอดกิจกรรม
อุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 57
06.00 น. – 07.00 น. ลงทะเบียน รวมตัวขึ้นรถ
07.00 น. – 09.00 น. เดินทางมากิจกรรม
09.00 น. – 09.30 น. ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย
09.30 น. – 12.00 น. เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน
12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 น. - 15.00 น. เรียนรู้ช่วยกันทำบ้านดิน(ต่อ)
15.30 น. - 16.00 น. รวมตัวสรุปงาน
16.00 น. – 18.30 น. เดินทางกลับกทม โดย สวัสดิภาพ

    

  (ใบสมัครกิจกรรม )

การขึ้นรถ
นัดขึ้นรถที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 57
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่ yobaandin@hotmail.com
(สมทบค่าใช้จ่าย ท่านละ 690 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน)
เดินทางเองสมทบ ท่านละ 440 บาท

หมายเหตุ
อาสาสร้างห้องสมุดดิน(สำมะกัน) รุ่น 1-4 (เคยเข้าร่วมสร้างห้องสมุดดิน ร.ร.วัดสำมะกันแล้ว)
กรุณาแจ้งชื่อนามสกุล พร้อมบอกว่าเคยเข้าร่วมสร้างห้องสมุดดินสำมะกันรุ่นไหน เพื่อ รับสิทธิ อาสาเก่า
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ
เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์
เมื่อโอนแล้วกรุณา ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน)ไม่ต้องส่งสลิปมา
โดยส่งรายละเอียดมาที่ yobaandin@hotmail.com

 

   

   

   

   

   

 

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)(รุ่น11 ปี 57) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

17/08/2014 - 00:00
17/08/2014 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
60 ท่าน
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 11 ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 17  สิงหาคม  57
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

      


จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว ดังนั้น
“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

 
   

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 11

วันอาทิตย์ที่ 17  สิงหาคม  57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
 

   

 

การขึ้นรถ

 

เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

 

   (ใบสมัครกิจกรรม ) 

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

 


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

 

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233

หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)

โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

 

หมายเหตุ

 • การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
 • การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
 • ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
 • หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
 • หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
 • หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

 

 

     

    

    

    

     

    

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)(รุ่น11 ปี 57) โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

17/07/2014 - 00:00
17/07/2014 - 23:59
ชื่อหน่วยงาน: 
อาสาบ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
0867702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
60 ท่าน
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

                                                                                               รุ่น 11 ปี 57

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 17  สิงหาคม  57


 

 

 

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

 

 

 

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

 

 

      


 

       จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

 

จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

 

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น


 

“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา

 

จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย

 

งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

 


   


 

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง


 

ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 11

 

วันอาทิตย์ที่ 17  สิงหาคม  57

 

06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม

 

11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง

 

โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

 

13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง

 

14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ

 

15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

 

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


 

สวัสดิการ

 

1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ

 

2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)

 

3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง

 

4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

 

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

 

 

   


 

การขึ้นรถ

 

เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.

 

หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

 

 

 

   (ใบสมัครกิจกรรม ) 

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )

 

(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

 

 

 


ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

 


โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

 

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233

 

หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

 

(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)

 

โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

 

หมายเหตุ

 

 • การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
 • การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
 • ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
 • หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
 • หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
 • หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

 

 

     

    

    

    

     

    

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 10 ปี 57

19/07/2014 - 00:30
19/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-7702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 10 ปี 57
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย
วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม  57

                         จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

                          จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่
อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น

“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 10
วันเสาร์ที่ 19  กรกฎาคม  57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันเสาร์ ที่ 19  กรกฎาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 9 ปี 57 [เต็มแล้ว]

20/07/2014 - 00:30
20/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-7702233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

ปิดรับสมัคร

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 9 ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 20  กรกฎาคม  57
โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

                   จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมด ก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้    หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่

อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น
“ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 9 วันอาทิตย์ที่ 20  กรกฎาคม  57
    06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
    11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง
    โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
    13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
    14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
    15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
    1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
    2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
    3       วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
    4.      อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง

( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 20  กรกฎาคม  57 ล้อหมุน  07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน (ปิดรับสมัคร) )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233 086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

อบรมการทำบ้านดิน แบบมืออาชีพ รุ่น 20 เรียนรู้เทคนิคพิเศษ บ้านดินในภาวะน้ำท่วม บ้านก้อนฟาง

28/06/2014 - 00:30
29/06/2014 - 16:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

อบรมการทำบ้านดิน แบบมืออาชีพ รุ่น 20
(เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ)
(เรียนรู้เทคนิคพิเศษ+บ้านดินในภาวะน้ำท่วม+บ้านก้อนฟาง)
กับ ทีมบ้านดินไทยดอทคอม
28- 29 มิถุนายน  57

( ณ.พิพิธภัณฑ์การเกษตร นวนคร )
จัดโดยพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร ร่วมกับทีมงานบ้านดินไทย
             จาก การอบรมที่ผ่านมาพบว่ามีสมาชิกหลายท่านที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เทคนิค การทำบ้านดินแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำให้ไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมการอบรมได้ดัง นั้นทาง “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร” จึงได้ร่วมมือกับทาง   “ ทีมงานบ้านดินไทย ” ได้จัดคอร์สอบรมการทำบ้านดินแบบมืออาชีพขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีการทำบ้านดินแบบมืออาชีพให้กับผู้ที่สนใจ ทั่วไป
              โดย ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดินแบบพื้นฐานจนถึง เทคนิคพิเศษที่ทีมงานบ้านดินไทยได้คิดค้นขึ้นโดยได้ทดลองทำกันจริงๆในวัน อบรมด้วย   ตลอดจนเรียนรู้ข้อควรระวังสำหรับการ  ทำบ้านดิน  โดยเฉพาะมือใหม่ที่จะสร้างบ้านดิน
นอก จากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างบ้านดินป้องกันอุทกภัยน้ำ ท่วม(ซึ่งได้ทดลองและได้ผลดีมาแล้ว  (งานนี้รับรองว่าอบรมแล้วสามารถนำความรู้กลับไปทำเองได้เลย
              ( เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากมีบ้านดินเป็นของตัวเอง โดยงานนี้สอนเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทุกอย่างที่ควรรู้  ข้อดีข้อเสียของบ้านดินที่ควรรู้ )

สถานที่
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นวนคร
วันที่ 28-29  มิถุนายน   57     เวลา 08.30 น. – 16.00 น

แผนที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตร ฯ

โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

ตารางเวลา
วันเสาร์ 28  มิถุนายน  57

08.30-09.00น.          ลงทะเบียน
09.00-09.30น.          แนะนำตัว
09.30-10.30น.          ชมสไลด์ภาคทฤษฎีการทำบ้านดิน (โดยทีมงานบ้านดินไทย)
10.30-10.45น.          พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.          เรียนรู้การเลือกดินเทคนิคการแก้ไขดินในกรณีดินใช้ไม่ได้และเรียนรู้การทำก้อนดิน
12.00-13.00น.          พักเที่ยง
13.00-14.40น.          เรียนรู้เรื่องเทคนิคการก่อกำแพงดิน ( ลงมือปฎิบัติจริง ) +เรียนรู้เทคนิคการฉาบ
14.40-15.00น.          พักทานอาหารว่าง
15.00-16.00น.          เรียนรู้เรื่องเทคนิคการทำบ้านดินป้องกันน้ำท่วม ( ลงมือปฎิบัติจริง )
16.00-16.30น.          ถามตอบ สรุปบทเรียน

วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน  57
08.30-09.00น.            ลงทะเบียน
09.00-10.30น.            เทคนิคการออกแบบบ้านดิน + ชมรูปบ้านดินสวยๆๆในเมืองไทย
10.30-10.45น.            พักทานอาหารว่าง
10.45-12.00น.            เรียนรู้เรื่องเทคนิคการทำตัวเคลือบผนังดิน( แบบดั้งเดิมและแบบใหม่)

การผสมสีดินสำหรับเคลือบผนังบ้านดิน
12.00-13.00น.            พักเที่ยง
13.00-14.30น.            เรียนรู้เทคนิค การทาสีผนังดิน
14.30-14.45น.            พักทานอาหารว่าง
14.45-16.00น.            เรียนรู้เทคนิคการทำชั้นวางของดิน การเดินท่อน้ำท่อไฟและเทคนิคการทำห้องน้ำในบ้านดิน
16.00-16.30น.            ถามตอบ (เสวนาตามอัธยาศัย) และส่งใบประเมินผล    จบการอบรม – เดินทางโดยสวัสดิภาพ

สวัสดิการ
-ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับ หนังสือ การทำบ้านดินชุดใหม่ ของ
“พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวนคร”
- อาหารว่าง  4 มื้อ   และอาหารกลางวัน  2 มื้อ
-Vcd เทคนิคการทำบ้านดิน จัดทำโดยกลุ่มบ้านดินไทยดอทคอม

ผู้เข้าร่วมอบรมควรเตรียมเสื้อผ้าพร้อมลุยและคลุกกับงานดินได้

จำนวนที่รับสมัคร 30 -50  ท่าน
ค่าลงทะเบียน สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 1,400   บาท

หมายเหตุ
หากต้องการที่พักสามารถแจ้งได้ (พักห้องละ2 ท่าน)  ห้องละ 700 บาท
อาหาร หากต้องการเพิ่ม ( ข้าวกล่อง + น้ำดื่ม   = ชุดละ 60 บาท ต่อมื้อ )
อาหารเย็น วันเสาร์  28 มิถุนายน  57
และอาหารเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน  57
เพิ่ม ท่านละ 60*2  =  120 บาท

ใบสมัคร คลิ๊กได้เลยครับ

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดย
โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัส รังสิต
บัญชีออมทรัพย์ ชื่อนาย สุรัช สะราคำ
เลขที่บัญชี 568-2-05394-3

เมื่อโอนแล้วกรุณา   ส่งรายชื่อ นามสกุลของอาสาทุกท่าน
พร้อม เบอร์โทรศัพท์ บอกกิจกรรมที่สมัคร
ส่งมาที่   baandinthai@hotmail.com
(แล้วเก็บใบโอนมายืนยันหน้างานอีกครั้ง)

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ทีมบ้านดินไทยดอทคอม 086-770-2233

อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 7 ปี 57

06/07/2014 - 00:30
06/07/2014 - 19:30
ชื่อหน่วยงาน: 
บ้านดินไทย
เบอร์ติดต่อ: 
086-770-2233
จำนวนอาสาสมัครที่รับ: 
50
อีเมลล์: 
yobaandin@hotmail.com

(เต็มแล้วปิดรับสมัคร)

รับ อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง) รุ่น 7  ปี 57
วันอาทิตย์ที่ 6  กรกฎาคม  57

โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ ทะเลไทย

                       จาก สถานการณ์ โลกร้อน ทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆๆพื้นที่ ตามที่ได้ทราบข่าวแล้วตามหน้าทีวีและหนังสือพิมพ์ และในช่วงที่ผ่านมา ทะเลอ่าวไทย ทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบ ด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ได้คือ กระแสน้ำอุ่นไหลเข้ามาในพื้นที่ อ่าวไทย ทำให้อุณหภูมิทะเลแถวอ่าวไทยอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศา เป็นผลให้ สิ่งมีชีวิต ต่างๆๆได้รับผลกระทบ รวมทั้งแนวประการังของไทยด้วย

                       จาก ผลกระทบเรื่องอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้ ปะการังชายฝั่งเกิดการชะงักการเจริญเติบโต และบางส่วนเกิดการฟอกขาว (ปะการังตาย) ทำให้ในแวดวงนักวิชาการได้คุยกันว่า   ช่วงเวลาที่ปะการังได้รับผลกระทบการฟอกขาว นั้น ทำให้ไม่สามารถปลูกปะการังได้   
หลังจากที่อดทนรอ ให้ปะการังฟื้นตัว บัดนี้ ปะการรังได้เริ่มฟื้นตัวและมีกิ่งพอที่ อาสาสมัครทุกคน สามารถที่จะปลูกปะการังร่วมกันได้ทุกคนแล้ว     ดังนั้น “ โครงการอาสาทำดี 1 วัน กิจกรรมอาสาปลูกปะการัง ชายฝั่ง" ได้เริ่มต้นใหม่ ทาง ทีมบ้านดินไทย เครือข่ายจิตอาสา
จึงชักชวน อาสาสมัครได้ ร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งในการปลูกปะการังคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล ไทย
งานนี้ ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ  ดำน้ำปลูกปะการัง  บนแพปฎิบัติการ

โครงการ อาสาปลูกปะการังชายฝั่ง
ภายใน 1 วัน ปี 57 รุ่น 7 วันอาทิตย์ ที่ 6   กรกฎาคม  57
06.30 น. – 10.00 น.            เดินทางมากิจกรรม
11.00 น. – 13.30 น.            ทำการปลูกปะการังและดำน้ำศึกษาระบบนิเวศปะการังชายฝั่ง
                                       โดยใช้สน๊อกเกอร์น อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า
13.30 น. -  14.30 น.           รับประทานอาหารเที่ยง
14.30 น. -  15.30 น.            เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล / เรือรบจักรีนฤเบศ
15.30 น. -  19.30 น.           เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ
1. มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ
2. มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(บัสแอร์)
3. วิทยากรในการสอนการดำน้ำและพาปลูกปะการัง
4. อุปกรณ์ในการทำแปลงปะการัง
( ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

การขึ้นรถ
เวลา 06.00 น.   นัดลงทะเบียนที่ซอยรางน้ำหน้าคิงเพาวเวอร์ วันอาทิตย์ที่ 6 กรกรฎาคม  57      ล้อหมุน 07.00 น.
หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  yobaandin@hotmail.com

(ใบสมัครกิจกรรม )

(สมทบค่าใช้จ่าย    ท่านละ 750 บาท รับสมัครอาสาเพียง 50 ท่าน )
(เดินทางเองสมทบ ท่านละ 550 บาท )

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา
โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา โทรยืนยันการโอน ที่   086-770-2233
หรือ      ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์
(บอกวันเวลาการโอนและธนาคารที่โอน ) ไม่ต้องส่งสลิปมา)
โดยส่งรายละเอียดมาที่  yobaandin@hotmail.com

หมายเหตุ
    การโอนหากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
    การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
    ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
    หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
    หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
    หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
    หากแจ้งก่อนกิจกรรม 1-2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้